§ .1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników do firmy PV Projekt.
2.    Administratorem danych osobowych jest PV Projekt Andrzej Kowalski z siedzibą w Pałecznicy, ul. Nadzów 49, 32-109 Pałecznica, NIP: 6821724452, REGON: 365939668.
3.    Ochrona danych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)).
4.    PV Projekt pozyskuje dane o swoich Usługobiorcach:
I.    poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych w formularzach kontaktowych dostępnym na stronie internetowej www.pvprojekt.com,
II.    poprzez zapisywanie danych osobowych na urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
III.    poprzez dobrowolne przekazanie danych osobowych na potrzeby realizacji zleceń.
5.    Szanujemy prawo do prywatności i dbamy bezpieczeństwo danych naszych Użytkowników.

§ Cel i zakres gromadzenia i wykorzystania danych

1.    Państwa dane są udostępnione firmie fotowoltaicznej PV Projekt dobrowolnie, jednak są one niezbędne do następujących działań:
I.    Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące miejsca instalacji są wykorzystywane do:
a)    przygotowania oferty,
b)    zawarcia umowy,
c)    realizacji usług zawartych w umowie,
d)    celów finansowo-księgowych.
II.    Pozostałe dane są wykorzystane do:
a)    realizacji usług zawartych w umowie.
2.    Firma PV Projekt przetwarza pozyskane informacje o Użytkownikach w następujący sposób:
I.    zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,
II.    zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
III.    w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu informacyjnego, ukształtowania, zmiany, bądź rozwiązania umowy, a także do prawidłowego zrealizowania usług, w prawnie uzasadnionym zakresie i celu wypełnienia interesów, nie naruszając praw i wolności danej osoby, której dane dotyczą i są przetwarzane.
3.    Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez PV Projekt albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje firma.
4.    Przetwarzane dane są odpowiednio przechowywane i zabezpieczone:
I.    elektronicznie – przechowywane są na zabezpieczonych hasłami nośnikach w plikach o chronionym dostępie, papierowo – przechowywane w miejscu (zabezpieczonym zamknięciem) niedostępnym dla osób postronnych.
5.    Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie PV Projekt jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@pvprojekt.com.
6.    Użytkownik w zakresie przetwarzania jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia:
I.     dostęp do danych,
II.    prawo do sprostowania danych,
III.    prawo do ograniczenia lub usunięcia danych,
IV.    prawo do przenoszenia danych osobowych,
V.    prawo wniesienia sprzeciwu,
VI.    prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
7.    Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek wycofania zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8.    PV Projekt zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody, tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem krajowym, lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
9.    Firma ma prawo do udostępnienia danych osobowych Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
10.    Udostępnione dane osobowe nie są sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
11.    Firma PV Projekt zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany będą zamieszczone w sposób widoczny i zrozumiały.

§3. Pliki cookies

1.    Strona internetowa PV Projekt zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies, które stanowią dane informatyczne oraz pliki tekstowe. Pliki tekstowe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2.    Pliki Cookies gromadzą takie dane jak adres IP , typ wykorzystywanej przeglądarki internetowej, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacje o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.