Baza wiedzy2017-01-08T21:31:16+00:00

BAZA WIEDZY

Ile miejsca zajmuje dachowa instalacja fotowoltaiczna?2017-01-16T21:45:11+00:00

W zależności od zastosowanych paneli zajmowana powierzchnia ulega zmianie, dla potrzeb orientacyjnych możemy przyjąć że 1 kWp, na który składają się cztery panele fotowoltaiczne przy standardowych warunkach montażu zajmie 6,5 m2 dachu, co daje odpowiednio 65m2 dla instalacji 10 kWp. Przy instalacji na dachach płaskich bądź gruncie powierzchnia ta ulegnie powiększeniu ze względu na konieczność zachowania odstępów międzyrzędowych, aby panele nie zacieniały się wzajemnie.

Ile energii rocznie wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna?2017-01-03T22:43:09+00:00

Dla instalacji zamontowanych w optymalnych parametrach, czyli na dachu skierowanym na południe pod kątem około 30 stopni bez zacienienia ze strony drzew lub kominów przyjmuje się produkcję roczną około 1000 kWh z każdego kWp mocy zainstalowanej. Należy zaznaczyć, że produkcja w ciągu roku ma charakter zmienny okres szczytowy przypada na przełom wiosny i lata a minimum notujemy w miesiącach zimowych.

Czy wymaga się serwisowania instalacji fotowoltaicznej?2017-01-03T22:51:03+00:00

Instalacje fotowoltaiczne nie wymagają corocznego serwisowania, są to urządzenia bezobsługowe, tak jak inne urządzenia elektryczne w myśl przepisów prawa podlegają okresowym przeglądom co 5 lat. Jeśli chodzi o czyszczenie samych modułów w standardowych warunkach deszcz usuwa znaczną część zanieczyszczeń, ważne aby na panelach nie zalegały punktowe zanieczyszczenia w postaci odchodów ptaków czy liści.

Czy instalacja działa również w pochmurne dni?2017-01-16T21:54:09+00:00

Tak, instalacja produkuje energię przy ekspozycji na światło słoneczne rozproszone, należy pamiętać, iż wydajność w dzień pochmurny będzie niższa niż w dzień słoneczny. Dla przykładu instalacja o mocy 3,5 kWp w dzień słoneczny wyprodukowała 20 kWh, w dzień pochmurny z intensywnymi opadami deszczu 3 kWh.

Gdzie można zamontować panele fotowoltaiczne?2017-01-03T22:51:23+00:00

Panele montujemy głównie na dachach budynków mieszkalnych lub przemysłowych, skośnych oraz płaskich. Pokrycie dachu może stanowić dowolny materiał z wyjątkiem eternitu. Budynek rozważany pod montaż powinien wytrzymać dodatkowe obciążenie od paneli rzędu 80 kg/kWp. Instalacje możemy zamontować również na gruncie stosując odpowiednie konstrukcje wsporcze.

Jakie są stawki podatku VAT przy montażu instalacji?2017-01-03T22:51:33+00:00

W przypadku montażu na gruncie, budynku gospodarczym lub budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej większej niż 300m2 zastosowana zostanie podstawowa stawka podatku VAT wynosząca 23%. Dla budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300m2 stosujemy preferencyjną stawkę podatku wynoszącą 8%.

Ile kosztuje budowa kompletnej instalacji?2017-01-24T08:55:16+00:00

Ze względu na szereg zmiennych przed podpisaniem umowy dokonujemy indywidualnej wyceny.

Podstawowymi czynnikami, które mają wpływ na cenę są:

 • Wielkość instalacji,
 • Miejsce montażu,
 • Rodzaj pokrycia dachowego,
 • Marka zastosowanych komponentów.

Aktualne ceny instalacji wahają się w granicach od 4000zł do 6000zł brutto za 1 kWp.

Oznaczenia i definicje2017-01-24T08:53:07+00:00

DC – prąd stały.
AC – prąd zmienny.
STC – Standardowe warunki do testowania sprawności modułów.
kWh – kilowatogodzina, podstawowa jednostka rozliczania poboru lub produkcji energii.
kWp – kilowatt peak wytwórcza moc zainstalowana, określa jaką moc szczytową może uzyskać rozpatrywana instalacja.
Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami stanu licznika wykonywanymi przez operatora.
Grupa taryfowa – grupa odbiorców energii elektrycznej lub korzystająca z usług kompleksowych dla których stosuje się zestaw cen, opłat oraz warunków ich stosowania. Najpopularniejsze grupy to:
G – odbiorców stanowią gospodarstwa domowe,
C -odbiorców stanowią firmy i przedsiębiorstwa.
Moc umowna – moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, określona w umowie z zakładem energetycznym.
Falownik – (inwerter) urządzenie zamieniające napięcie i prąd stały z generatora PV na napięcie i prąd przemienny o parametrach zgodnych z siecią energetyczną.
Moduł fotowoltaiczny – (bateria słoneczna, panel fotowoltaiczny) urządzenie do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną, zbudowany z ogniw fotowoltaicznych i chroniony przed wpływem warunków atmosferycznych.
Łańcuch PV – zespół połączonych szeregowo modułów fotowoltaicznych.
Instalacja wyspowa OFF GRID – typ instalacji, w której energia wykorzystywana jest na potrzeby własne, nadwyżki energii magazynowane są w akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania, instalacja nie jest podłączona do sieci energetycznej.
Instalacja sieciowa ON GRID – typ instalacji, w której energia wykorzystywana jest na potrzeby własne, nadwyżki energii są sprzedawane lub magazynowane w sieci energetycznej. Instalacja jest podłączona do sieci i ściśle z nią współpracuje.

Jaki jest okres zwrotu instalacji PV?2017-01-03T22:52:22+00:00

Okres zwrotu instalacji jest uzależniony od wielu czynników, w śród najważniejszych z nich wyróżniamy prawidłowy dobór instalacji do zapotrzebowania oraz charakterystykę zużycia energii inwestora. W przypadku firm o dużym zużyciu w czasie dnia np. zakłady produkcyjne, chłodnie szacowane okresy zwrotu wynoszą około 5 lat. Dla gospodarstw domowych korzystających z bilansowania okres zwrotu wynosi od 7 do 10 lat. Należy tu zaznaczyć, iż budowa instalacji fotowoltaicznej jest opłacalna jeśli wyprodukowaną energię wykorzystamy w możliwie największym stopniu, nie jest opłacalne przewymiarowanie instalacji w celu sprzedaży powstałej w ten sposób nadwyżki energii. W przypadku korzystania z bilansowania nie ma możliwości sprzedaży nadwyżki energii.

Kto może skorzystać z bilansowania?2017-01-24T08:45:39+00:00

Z bilansowania mogą korzystać inwestorzy niebędący przedsiębiorcami, którzy produkują energię na własne potrzeby bytowe. Należy rozważyć 2 przypadki wysokości bilansowania.
Dla instalacji do 10 kWp bilansowanie wynosi 1:0,8 czyli jeśli w formie nadwyżki zmagazynujemy w sieci 100 kWh energii(która nie została wykorzystana np. w szczycie produkcyjnym) bez żadnych kosztów odbierzemy z sieci 80 kWh w dowolnym czasie gdy nasza instalacja nie pracuje.
Dla instalacji od 10 do 40 kWp bilansowanie wynosi 1:0,7 czyli jak poprzednio przykładowe 100 kWh oddane do sieci umożliwi pobranie 70 kWh w dowolnym czasie.
Zmagazynowaną energię trzeba wykorzystać w okresie 1 roku od chwili oddania (odczyt z licznika). Niewykorzystana energia przepada, nie można jej sprzedać.

Jakie są okresy gwarancji na poszczególne komponenty instalacji?2017-01-03T22:52:39+00:00

Gwarancji na komponenty udzielają ich producenci. Gwarancja mechaniczna na panele fotowoltaiczne związana z ich uszkodzeniem wynosi od 10 do 15 lat, gwarancja sprawności związana z utrzymaniem wydajności od 25 do 30 lat oraz 80-83% mocy nominalnej. Falowniki posiadają gwarancję fabryczną 5 lat lub 12 lat –SolarEdge, oraz możliwość jej płatnego rozszerzenia nawet do 25 lat. Konstrukcja montażowa posiada gwarancję na okres 10 lat. Pozostałe komponenty elektryczne objęte są gwarancją 2 letnią. Na montaż wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat.

Jakie korzyści przynosi montaż instalacji fotowoltaicznej2017-01-24T08:47:28+00:00

Korzyści bezpośrednie:

 • Obniżenie rachunków za prąd
 • Częściowe uniezależnienie od dostaw energii (narzucanie limitów w okresach szczególnych rozbiorów, które dotyczy firm)
 • Całkowite uniezależnienie od dostaw energii elektrycznej dla instalacji off grid
 • Korzyści finansowe za produkcje zielonej energii

Korzyści Pośrednie:

 • Zmniejszenie emisji CO2 SOX NOX pyłów (produkcja energii konwencjonalnej)
 • Pozytywny wpływ na lokalną siec energetyczną
 • Uniwersalność w zakresie wykorzystania wyprodukowanej energii
 • Wzmocnienie lokalnej pozycji na rynku jako lidera w zakresie OZE
Czy instalacja jest odporna na warunki atmosferyczne?2017-01-03T22:52:56+00:00

Tak, panele są odporne na nacisk śniegu i oddziaływanie wiatru, hartowana szyba o obniżonej przyczepności zanieczyszczeń jest odporna na grad do średnicy około 5 cm. Kable fotowoltaiczne posiadają zwiększoną odporność na czynniki zewnętrzne w tym na promieniowanie słoneczne. Falownik jest zabezpieczony przed wyładowaniami atmosferycznymi szeregiem bezpieczników stało i zmienno prądowych, dopuszcza się montaż falownika wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przejdź do góry